Vốn lưu động ròng (NWC)

Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp

Vốn lưu động ròng (NWC)

KHÁI NIỆM

Vốn lưu động ròng là chênh lệch giữa tổng tài sản lưu động trừ đi các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.

Trong đó:

  • Tài sản lưu động là tất cả các tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm như: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, công nợ, các khoản phải thu, đầu tư ngắn hạn, hàng tồn kho, chi phí trả trước.
  • Các khoản nợ ngắn hạn: Tất cả các khoản nợ được trả trong vòng 1 năm

Công thức:

Vốn lưu động ròng = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn

II. Ý NGHĨA

  1. Cho biết doanh nghiệp có đủ khẳ năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản ngắn hạn không?
  2. Cho biết khẳ năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn, sức khỏe tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp
  3. Vốn lưu động ròng >0 : Nguồn vốn dài hạn của doanh nghiệp không chỉ dùng để tài trợ cho TSCĐ và tài sản dài hạn mà còn dùng một phần cho việc tài trợ tài sản lưu động của doanh nghiệp. Nó cho biết doanh nghiệp có khẳ năng thanh toán tốt khi các khoản nợ ngắn hạn đến hạn.
  4. Vốn lưu động ròng <0: Cho biết một phần tài sản ngắn hạn được hình thành từ nguồn vốn ngắn hạn, nếu doanh nghiệp luôn trong tình trạng vậy cho biết khẳ năng sử dụng vốn của doanh nghiệp không được tốt.
  5. Khi sử dụng hệ số này thường so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành và dữ liệu trong quá khứ cũng như kết hợp với các chỉ tiêu tài chính khác để có góc nhìn toàn diện hơn khi phân tích về một doanh nghiệp.

 

Tìm hiểu thêm: TỶ SỐ KHẲ NĂNG TRẢ NỢ

Liên hệ số 0932.39.52.25 để được hướng dẫn chi tiết.