GOS- Biên lợi nhuận gộp

Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp

GOS- Biên lợi nhuận gộp

GOS- TỶ SUẤT LỢI NHUẬN GỘP

I. KHÁI NIỆM

Tỷ suất lợi nhuận gộp là tỷ suất giữa lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần của doanh nghiệp. Chỉ tiêu cho biết với mỗi đồng doanh thu được tạo ra thì doanh nghiệp thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận gộp sau khi đã trừ đi giá vốn hàng bán
Công thức :

Tính tỷ suất lợi nhuận gộp của Công ty CP FPT tại ngày 31-12-2019.

Căn cứ vào số liệu trong Bảng Báo cáo kết quả kinh doanh của Hòa Phát ta tính các chỉ tiêu sau:

Bước 1: Doanh thu thuần (mã số 26) = 27.716.960.152.275 đồng (a)

Bước 2: Giá vốn hàng bán (mã số 11) = 17.004.910.529.153 đồng (b)

Bước 3: GOS = (a-b)/a = 38,6% (mỗi đồng doanh thu tạo được 0,386 đồng lợi nhuận gộp).

III. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG GOS:

  1. Các doanh nghiệp đa số đều có tỷ suất lợi nhuận gộp ổn định qua các thời kỳ. Nên đột nhiên tỷ suất lợi nhuận gộp tăng giảm mạnh cần tìm hiểu nguyên nhân ngay để nhận biết là cơ hội hay rủi ro.
  2. Ngành có tính chu kỳ thường có tỷ suất lợi nhuận gộp không ổn định giữa các kỳ.
  3. Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng theo thời gian là tín hiệu tốt và ngược lại.
  4. So sánh tỷ suất lợi nhuận gộp nên so sánh với các doanh nghiệp có cùng ngành nghề, đặc điểm, tính chất tương đồng sẽ phản ánh chính xác hơn. Chọn những doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận cao trong cùng ngành xem xét. Buffet đã từng nói, những doanh nghiệp có biên lợi nhuận cao hơn so với trung bình trong ngành đó thường có lợi thế cạnh tranh được hiểu như con hào bao quanh lâu đài.

Để tìm hiểu thêm về Tỷ suất lợi nhuận gộp liên hệ số hotline 0932.39.52.25 để được hướng dẫn chi tiết