ROE - Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu

Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp

ROE - Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu

ROE- TỶ SUẤT SINH LỜI TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU

I. KHÁI NIỆM

ROE là tên viết tắt của cụm từ Return on Equity, đo lường hiệu quả sử dụng vốn của công ty, được tính bằng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
Công thức :

Tính ROE của Hòa Phát tại ngày 31-12-2019:

Bước 1: Lấy số liệu Lợi nhuận sau thuế trong Báo cáo KQKD của Hòa Phát năm 2019, ta có LNST (mã số 61) = 7.527.442.867.874 đồng (link Báo cáo ) (a)

Bước 2: tính VCSH bình quân (mã số 400) trong Bảng Cân đối kế toán = (40.622.949.840.810 + 47.786.636.143.695)/2 = 44.204.792.992.267 đồng. (b)

Bước 3: ROE của Hòa Phát = (a)/(b) =17,1%

III. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG ROE:

  1. ROE cho biết khi bỏ ra 1 đồng vốn chủ sở hữu làm ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. ROE càng cao điều đó cho biết doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả. Tuy nhiên phải xét theo quá trình không phải chỉ tại một thời điểm.
  2. Doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ làm tăng ROE nhưng lợi nhuận không đổi, cần lưu ý đánh giá tốc độ tăng trưởng của ROE.
  3. ROE của cùng ngành so sánh với nhau có độ chính xác hơn. Trong quá trình sử dụng ROE lưu ý những khoản thu nhập bất thường có thể làm tăng ROE.
  4. ROE thường so sánh với chi phí sử dụng vốn để biết được doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả không? Nếu ROE < Chí phí sử dụng vốn, điều đó chứng tỏ doanh nghiệp đang sử dụng vốn không hiệu quả và ngược lại. Theo kinh nghiệm của Buffett thì ROE >15% có thể xem là doanh nghiệp để quan tâm.
  5. Sử dụng ROE kết hợp với mô hình Dupont cũng như kết hợp với các chỉ số tài chính khác để có cái nhìn chuẩn hơn về doanh nghiệp.