ROA- Tỷ suất sinh lời trên tài sản

Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp

ROA- Tỷ suất sinh lời trên tài sản

I. KHÁI NIỆM

ROA (Return on Assets) là chỉ số  đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp, thể hiện tỷ lệ giữa lợi nhuận so với tổng tài sản

Công thức:

ROA = (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân)*100%      

II. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG ROA

  1. ROA cho biết với một đồng tài sản đầu tư công ty tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Ví dụ: ROA=15% có nghĩa là 1 đồng tài sản tạo ra 0,15 đồng lợi nhuận sau thuế.
  2. ROA khi so sánh nên so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành nghề và so sánh với dữ liệu quá khứ.
  3. Thường kết hợp với ROE để phân tích cho việc đánh giá doanh nghiệp được tốt hơn

III.VÍ DỤ THỰC TẾ TÍNH ROA CỦA CTY CP NƯỚC THỦ DẦU MỘT (TDM)

Bước 1: Lợi nhuận sau thuế lấy trong bảng BCKQ kinh doanh = Chỉ tiêu số 60= 203.767.822.070 đồng (1)

 

Bước 2: Tổng tài sản bình quân = (Tổng tài sản đầu kỳ + Tổng tài sản cuối kỳ)/2= (1.788.190.888.806 +2.349.953.422.358)/2= 2.069.072.155.582 đồng (2). Số liệu lấy trong Bảng CĐKT của doanh nghiệp.

 

Bước 3: ROA = (1)/(2)= (203.767.822.070/2.069.072.155.582)*100 = 9,84%

Điều đó có nghĩa là cứ 1 đồng tài sản tạo ra 0,0984 đồng lợi nhuận sau thuế

 

Tìm hiểu thêm: ROE