Phương pháp EV/EBITDA

Phương pháp định giá chứng khoán

Phương pháp EV/EBITDA

KHÁI NIỆM

EV/EBITDA là một chỉ số tài chính được sử dụng trong định giá doanh nghiệp và phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

CÔNG THỨC:

EV/EBITDA = EV/EBITDA

Trong đó:

 • EV  = Vốn hóa thị trường + Tổng nợ - Tiền mặt
 • EBITDA = Lợi nhuận trước thuế + Lãi vay + Khấu hao

Giải thích:

 1. EV viết tắt của  Enterprice Value: là giá trị doanh nghiệp
 2. EBITDA là viết tắt của Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, hay Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao.
 3. Vốn hóa thị trường = Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân x Giá cổ phiếu tại thời điểm tính toán
 4. Tổng nợ = Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn
 5. Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận sau thuế + Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Depreciation: các khoản khấu hao của tài sản hữu hình ( nhà xưởng, máy móc, thiết bị...)

- Amortization: khấu hao của tài sản vô hình (thương hiệu, quyền sử dụng đất có thời hạn, bằng sáng chế,..)

Ý NGHĨA EV/EBITDA

Cho ta biết mất bao nhiêu năm để thu hồi vốn với mức EV/EBITDA không đổi. Ví dụ EV/EBITDA = 10, có nghĩa là mất 10 năm để thu hồi vốn.

VÍ DỤ TÍNH TOÁN THỰC TẾ EV/EBITDA CỦA TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

 1. Nguồn số liệu để tính toán chính xác nhất lấy trong bộ báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty 
 2. Hoặc cách đơn giản thao khảo trong website của các công ty chứng khoán cũng đã tính chỉ tiêu này. Ví dụ click: Chứng khoán bản việt

Cụ thể: Tính tại thời điểm 31-12-2019

a. Vốn hóa thị trường = Giá cổ phiếu x Số lượng cổ phiếu lưu hành = 23.500 đồng x 2.761.074.115 cổ phiếu = 64.885.241.702.500 đồng (Số liệu lấy từ cafef.vn hoặc website của các công ty chứng khoán)

b. Tổng nợ = Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn = 26.984.198.187.977 đồng + 27.005.195.768.228 đồng = 53.989.393.956.205 đồng (Số liệu lấy bảng cân đối kế toán tại chỉ tiêu 310 và 330)

c. Tiền mặt = 4.544.900.252.204 đồng (số liệu lấy Bảng cân đối kế toán chỉ tiêu 110)

Từ ba dữ liệu a,b,c trên ta tính được EV = a+b-c = 114.329.735.406.501 đồng

Tiếp đến:

d. Lợi nhuận trước thuế = 9.096.662.123.386 đồng (số liệu lấy Bảng báo cáo kết quả kinh doanh chỉ tiêu số 50)

e. Chi phí lãi vay = 936.710.218.359 đồng (số liệu từ Bảng Báo cáo KQKD chỉ tiêu số 23)

f. Khấu hao = 2.566.183.420.309 đồng (số liệu lấy từ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chỉ tiêu số 02)

Từ ba dữ liệu d,e,f trên ta tính được EBITDA = d+e+f =12.599.555.762.054 đồng

 Vậy ta có EV/EBITDA của HPG = 9 lần 

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG EV/EBITDA :

 1. Phải kết hợp với các chỉ tiêu tài chính khác cũng như phương pháp định giá khác để tính toán.
 2. Chỉ tiêu càng thấp càng tốt, khi tính toán nên so sánh khoảng 5 năm trong quá khứ của chỉ tiêu này và so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành để lựa chọn ra EV/EBITDA phù hợp.
 3. Do EV/EBITDA không loại bỏ yếu tố khấu hao nên nhiều nhà đầu tư lầm tưởng đây chỉ tiêu đại diện cho dòng tiền.
 4. Huyền thoại đầu tư buffett và người bạn thân của ông là Manger cho rằng chỉ tiêu này không đánh quan tâm, là thứ vớ vẩn, các doanh nghiệp nói đến chỉ tiêu này nhiều để đánh bóng ông sẽ không quan tâm vì ông cho rằng những chi phí khấu hao không phải chi ra bằng tiền nhưng nó làm sụt giảm giá trị doanh nghiệp.

CÁC TÀI LIỆU PHỤC VỤ CHO VIỆC TÍNH EV/EBITDA Ở TRÊN:

 1. Bảng Cân đối kế toán của Hòa Phát tại ngày 31-12-2019:

2. Bảng Báo cáo kết quả kinh doanh của Hòa Phát: