Kinh nghiệm về phân bổ danh mục

Quản lý quỹ và phân bổ vốn đầu tư

Kinh nghiệm về phân bổ danh mục

KINH NGHIỆM PHÂN BỔ DANH MỤC

I. TỔNG QUAN

Không có một công thức cố định nào cho việc phân bổ danh mục đầu tư tốt nhất. Mà việc phân bổ danh mục tùy thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro, mục đích đầu tư, số vốn của từng nhà đầu tư. Tuy nhiên việc phân bổ danh mục đầu tư nên theo một số nguyên tắc sau sẽ về cơ bản có hiệu quả hơn

II. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ DANH MỤC ĐẦU TƯ

  1. Không nên phân bỏ tất cả số vốn vào một cổ phiếu duy nhất.
  2. Không nên trong một thời điểm đầu tư vào tất cả cổ phiếu của một ngành duy nhất, ví dụ: Đầu tư ngành thép đầu tư cả Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim, Việt Đức... Mà chỉ nên chọn một cổ phiếu tốt nhất tại thời điểm đầu tư đó theo đánh giá để đầu tư.
  3. Không nên quá đa dạng số vốn nhiều cổ phiếu. Ví dụ số vốn 1 tỷ đầu tư tới 30 cổ phiếu chẳng hạn.

Liên hệ số 0932.39.52.25 để được hướng dẫn chi tiết thêm.