Tiêu chí lựa chọn chứng quyền

Tiêu chí lựa chọn chứng khoán

Tiêu chí lựa chọn chứng quyền

TIÊU CHÍ VÀ LƯU Ý LỰA CHỌN CHỨNG QUYỀN

1. Xem thời hạn đáo hạn (thời gian còn lại) của chứng quyền, ưu tiên thời hạn chứng quyền còn dài để đầu tư

2. So sánh giá thực hiện chứng quyền so giá cơ sở của chứng quyền (hiểu là giá cổ phiếu của chứng quyền đó). Những chứng quyền có giá cơ sở sát hoặc lớn hơn giá thực hiện càng cao càng tốt.

3. Tính toán giá hòa vốn của chứng quyền (Tham khảo mục: Cập nhật định giá chứng quyền hàng ngày).

4. Cũng giống như cổ phiếu, lựa chọn chứng quyền được phát hành bởi những công ty tốt (bộ 20 tiêu chí để chọn được công ty tốt, tham khảo vinastock).

5. Thường thì cổ phiếu tăng thì giá chứng quyền tăng và ngược lại. Nên khi đầu tư chứng quyền phải nghiên cứu khẳ năng tăng hoặc giảm giá cổ phiếu của chứng quyền đó.

6. Tỷ lệ tăng giá chứng quyền trong ngày thường phục thuộc vào nhu cầu mua bán căn cứ trên tỷ lệ chuyển đổi chứng quyền, thời gian còn lại của chứng quyền, giá thực hiện chứng quyền và nhiều thông tin khác). Tham khảo mục cập nhật chứng quyền hàng ngày của Vinastock để có thông tin đầy đủ hơn).