EPS -Thu nhập trên một cổ phần

Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp

EPS -Thu nhập trên một cổ phần

EPS- THU NHẬP TRÊN MỘT CỔ PHẦN

I. KHÁI NIỆM

EPS là tên viết tắt của cụm từ Earnings Per Share, có nghĩa là thu nhập trên mỗi cổ phiếu thường của các cổ đông sau khi trừ cổ tức ưu đãi.

Công thức :

Lưu ý khi sử dụng tính EPS:

  1. Để cho đơn giản Lượng cổ phần lưu hành bình quân thường được lấy theo số cổ phiếu cuối kỳ (chỉ nên áp dụng với số lượng cổ phiếu thay đổi tức tăng giảm trong kỳ là không đáng kể).
  2. Lợi nhuận sau thuế của công ty để phản ánh chính xác hơn phần thu nhập cổ đông nhận được các bạn nên trừ đi phần trích quỹ khen thưởng, phúc lợi vì thực tế phần này không thuộc thu nhập của cổ đông.
  3. Những khoản thu nhập bất thường như: bán, thanh lý tài sản, lãi đột biến tỷ giá hoặc một thu nhập bất thường gì đó cũng nên được loại ra khi tính toán EPS để tính toán mức độ tăng trường EPS qua các năm. Vì các khoản thu nhập bất thường này nó chỉ có tính thời điểm, không có gì đảm bảo trong tương lai công ty lại có một khoản thu nhập như vậy.
  4. EPS pha loãng được sử dụng để tính toán trong trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, phát hành ESOP cho cán bộ công nhân viên, mua cổ phiếu quỹ… Tức là các hoạt động làm tăng hoặc giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

II. VÍ DỤ THỰC TẾ VỀ TÍNH EPS:

  • Ghi chú:
  1. Tổng LNST trong kỳ giai đoạn 1/7/2019 đến 30/06/2020 là số liệu tổng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 4 quý cộng lại gồm: (Q3-2019 +Q4-2019+ Q1-2020+Q2-2020), số liệu được lấy trong Bảng cáo kết quả kinh doanh.
  2. Tính EPS điều chỉnh hay pha loãng: các sự kiện mua lại làm giảm số lượng cổ phiếu lưu hành, hoạt động phát hành làm tăng.

    Để tìm hiểu thêm về EPS liên hệ số hotline 0932.39.52.25 để được hướng dẫn chi tiết