BV - Giá trị sổ sách cổ phiếu

Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp

BV - Giá trị sổ sách cổ phiếu

BV- GIÁ TRỊ SỔ SÁCH CỔ PHIẾU

I. KHÁI NIỆM

BV là tên viết tắt của cụm từ Book Value, có nghĩa là toàn bộ giá trị tài sản của doanh nghiệp (không bao gồm tài sản vô hình) trừ đi các khoản nợ phải trả. Trong trường hợp công ty giải thể, phá sản thì được hiểu là số tiền cổ đông nhận được sau khi trừ đi tất cả các khoản nợ.
Công thức :

BV = TỔNG TÀI SẢN HỮU HÌNH – TỔNG NỢ PHẢI TRẢ

Hoặc BV = VỐN CHỦ SỞ HỮU – TÀI SẢN VÔ HÌNH

Lưu ý khi sử dụng tính BV:

  1. Giá trị sổ sách trên 1 cổ phần (BVPS= BV/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành)
  2. Trong thực tế khi đóng cửa, phá sản, hoặc giải thể thì số tiền cổ đông nhận được có thể lớn hơn, ít hơn, hoặc bằng giá trị sổ sách.
  3. Theo lý thuyết thì trừ đi tài sản vô hình, nhưng trong thực tế nhiều tài sản vô hình vẫn có giá trị khi bán đi, thanh lý, hoặc nhượng lại nên vẫn thu được tiền từ tài sản này, nên công thức trên chỉ có ý nghĩa tương đối.
  4. Số liệu tính được lấy trong Bảng cân đối kế toán của Công ty.

II. VÍ DỤ THỰC TẾ VỀ TÍNH BV:

 

Theo Bảng CĐKT của Thế giới Di động tại ngày 31-12-2019:

  • Vốn chủ sở hữu (mã số 400) = 143.592.194.353 đồng (a)
  • Số lượng cổ phiếu lưu hành trong kỳ (mã số 411) = 4.435.461.780.000/10.000 đồng = 443.546.178 cổ phần (vì cổ phần thường quy định mệnh giá phát hành là 10.000 đồng, để dễ hiểu ta lấy chỉ tiêu 411/10.000 đ). (b)
  • Tài sản vô hình (mã số 227)= 497.815.947 đồng (c)

Vậy BV = (a)-(c) = 12.115.094.378.406 đồng

BVPS (Book Value Per Share) = BV/(b) = 27.314 đồng trên một cổ phần