Dành cho thành viên

Báo cáo phân tích ngành

Báo cáo phân tích ngành

Niêm giám thống kê năm 2021 của Tổng cục Thồng kê Việt Nam

Nội dung bao gồm: Tổng quan về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam năm 2021; đơn vị hành chính đất đai và khí hậu; Dân số và lao động; Tài khoản quốc gia, ngân sách quốc gia, ngân hàng và bảo hiểm; công nghiệp và đầu tư xây dựng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp; Nông, lâm và Ngư nghiệp; Thương mại và dịch vụ; chỉ số giá; Vận tải, bưu chính và Viễn thông; giáo dục; số liệu thống kê nước ngoài.

Xem tiếp

Báo cáo thường niên NHNN 2020

Bao gồm tổng quan về kinh tế thế giới và Việt Nam như: tăng trưởng kinh thế, lạm phát, chính sách tiền tệ một số quốc gia. Thêm vào đó những nội dung như: Điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quản trị nội bộ, hợp tác quốc tế cũng được đưa ra chi tiết trong Báo cáo thường niên trên.

Xem tiếp